Historia Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki jest kontynuacją Polskiego Towarzystwa Logicznego, założonego 22 kwietnia 1936 roku z inicjatywy Jana Łukasiewicza i Alfreda Tarskiego. Powstanie Towarzystwa, którego celelm było „uprawianie, krzewienie logiki i metodologii oraz ich historii, dydaktyki i zastosowań” wiązało się z wielkim rozwojem logiki w Polsce międzywojennej. PTL było drugą tego typu organizacją na świecie (po Association for Symbolic Logic w Stanach Zjednoczonych).

Po II wojnie światowej Towarzystwo nie zostało reaktywowane. Z inicjatywy Ryszarda Wójcickiego w latach 1980-81 zostały podjęte starania o utworzenie Polskiego Towarzystwa Logiki, ale ówczesne władze odmówiły rejestracji. Podczas IX Międzynarodowego Kongresu Logiki i Filozofii Nauki w Uppsali w 1991 roku odbyło się zebranie polskich uczestników Kongresu, na którym zainicjowano ponowienie starań o utworzenie Towarzystwa. 10 grudnia 1991 roku miało miejsce zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Powołano na nim Tymczasowego Prezesa, Tymczasowy Zarząd i Radę Tymczasową. Pierwszym prezesem został prof. Ryszard Wójcicki. Kolejnymi prezesami byli prof. Wojciech Buszkowski (1993-1996), prof. Ewa Orłowska (1997-1999), prof. Jan Woleński (2000-2003), prof. Grażyna Mirkowska (2003-2005), prof. Roman Murawski (2006-2008), prof. Kazimierz Trzęsicki (2009-2012), prof. Janusz Czelakowski (2012-2016), prof. Tomasz Placek (2016-2019). Od 2019 jest nim prof.  Cezary Cieśliński. Towarzystwo liczy obecnie ponad 210 członków (wśród nich są również członkowie zagraniczni).

Zadaniem Towarzystwa jest „popieranie badań naukowych, popularyzacji i dydaktyki w następujących dziedzinach: a) logika, b) zastosowania logiki, a w szczególności jej zastosowania w podstawach matematyki, informatyce, lingwistyce, c) filozofia nauki”. Formy realizacji celów statutowych obejmują: organizowanie imprez naukowych i popularyzatorskich, gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności naukowej w zakresie logiki, jej zastosowań i filozofii nauki, prowadzenie działalności wydawniczej, bibliotecznej i dydaktycznej, współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami oraz reprezentowanie interesów środowiska.

Towarzystwo ma charakter interdyscyplinarny z uwagi na wielość źródeł współczesnej logiki. Jego członkami są przede wszystkim filozofowie, matematycy i informatycy, ale jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych logiką w szerokim sensie, tj. obejmującą semiotykę, logikę formalną i metodologię nauk. Było współorganizatorem kilku polsko-niemieckich warsztatów logicznych w latach 1995-2000, XI Kongresu Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki w Krakowie (1999) oraz międzynarodowej konferencji w 100-lecie urodzin Alfreda Tarskiego w Warszawie (2001). Towarzystwo wraz ze Studia Logica organizuje konferencje międzynarodowe z cyklu „Trends in Logic”. Dotychczasowe konferencje z tego cyklu odbyły się w: Roskilde (Dania, 2004), Mądralinie (2004), w Warszawie i Rucianem Nidzie (2005), Toruniu (2006),  Guangzhou (Chiny, 2007), Bruksela (Belgia, 2008), Frankfurcie nad Menem (Niemcy 2009), Lexington (Kentucky, USA 2010), Tbilisi (Gruzja 2011), Bochum (Niemcy 2012), Pittsburghu (US 2013), Łodzi (2014), Ghent (Belgia, 2014) i Delft (Holandia, 2015).

Pod auspicjami Towarzystwa ukazują się dwa czasopisma: Studia Logica oraz Studies in Logic, Grammar and Rhetoric.

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia International Union of the History and Philosophy of Science – Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science.