Regulamin

REGULAMIN KONKURSU POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGIKI I FILOZOFII NAUKI O NAGRODĘ NAUKOWĄ IM. JANA ŁUKASIEWICZA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nagroda Naukowa im. Jana Łukasiewicza (zwana dalej „Nagrodą”) została utworzona na mocy uchwały Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki (zwanego dalej „Towarzystwem”) z dnia 30 stycznia 2016 roku i stanowi najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez PTLiFN.
 2. Nagroda przyznawana jest za wybitną monografię naukową z dziedzin statutowo wspieranych przez Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii (logika, filozofia nauki, zastosowania logiki w podstawach matematyki, informatyce i lingwistyce).
 3. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki.
 4. Nagroda przyznawana jest co dwa lata przez siedmioosobową Kapitułę Nagrody.
 5. Nagrodę stanowią: dyplom (lub medal) oraz nagroda pieniężna.
 6. Wysokość Nagrody ustala każdorazowo Prezes Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki.

§ 2. WARUNKI KONKURSU

 1. Przedmiotem nagrody może być praca naukowa, spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. Jest monografią autorską lub wieloautorską z dziedziny statutowo wspieranej przez PTLiFN (logika, filozofia nauki, zastosowania logiki w podstawach matematyki, informatyce i lingwistyce).
  2. Stanowi oryginalne i twórcze dzieło naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój dziedziny.
  3. Została opublikowana nie wcześniej niż w ciągu 2 lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu i jest to jej pierwsze wydanie, z wyjątkiem monografii, o których mowa w §2, pkt. 3.; pracę uznaje się za opublikowaną w danym roku, jeśli ukazała się drukiem (posiada pełne dane bibliograficzne) lub została udostępniona w wersji elektronicznej i posiada numer DOI.
  4. Jej autor, a w przypadku pracy wieloautorskiej co najmniej jeden współautor, posiada obywatelstwo polskie lub afiliację polskiej jednostki naukowej. Wyklucza się publikacje, których wszyscy autorzy posiadają wyłącznie afiliację zagraniczną.
  5. Nie była zgłaszana w poprzednich edycjach konkursu o Nagrodę, z wyjątkiem monografii, o których mowa w §2, pkt. 3.
 2. Nie przyjmuje się do konkursu: zbiorów artykułów, materiałów konferencyjnych, prac, których autorem jest członek Kapituły lub jej sekretarz.
 3. Dopuszcza się ponowne zgłoszenie do konkursu monografii wyróżnionej w poprzedniej edycji.
 4. W danej edycji konkursu może być przyznana tylko jedna Nagroda: indywidualna lub zespołowa. Przedmiotem nagrody indywidualnej może być monografia jedno- lub wieloautorska.
 5. Nagroda przyznawana jest autorowi lub autorom nagrodzonej pracy, którzy zostali wskazani jako kandydaci do nagrody we wniosku.
 6. Autorzy zgłoszonych do konkursu prac muszą mieć zdolności do czynności prawnych.
 7. Wnioski o nagrodę mogą zgłaszać:
  1. rady jednostek uczelni (wydziałów, instytutów, itp.), instytutów badawczych, instytutów międzynarodowych, centrów naukowo-badawczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz rady jednostek naukowych lub centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, i prezydia komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk,
  2. członkowie PTLiFN, o ile wniosek o nagrodę ma poparcie co najmniej trzech członków, niebędących autorami zgłaszanej pracy,
  3. autor/autorzy pracy.
 8. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o przyznanie Nagrody określa załącznik do niniejszego regulaminu.
 9. Wniosek o przyznanie Nagrody, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres i w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie.
 10. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków formalnych lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 3. ZASADY I PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAGRODY

 1. Konkurs ogłaszany jest co 2 lata. Ogłoszenie konkursu wraz z terminarzem, wysokością Nagrody w danym roku oraz innymi informacjami dotyczącymi przebiegu konkursu następuje do 31 maja w roku ogłoszenia konkursu.
 2. Konkurs składa się z trzech etapów. Terminarz poszczególnych etapów konkursu ustala Kapituła.
 3. Pierwszy etap obejmuje wstępną merytoryczną ocenę, której dokonuje Kapituła.
 4. Kapituła wyłania spośród wszystkich zgłoszonych prac nie więcej niż pięć nominowanych do nagrody. Lista nominowanych prac zostaje ogłoszona na stronie internetowej PTLiFN.
 5. W drugim etapie prace nominowane do nagrody podlegają szczegółowej ocenie przez recenzentów wskazanych przez Kapitułę.
 6. Nazwiska recenzentów pozostają poufne.
 7. Przy ocenie wniosku o Nagrodę uwzględnia się w szczególności:
  1. wartość naukową, oryginalność i doniosłość dzieła,
  2. znaczenie zgłoszonej do Nagrody pracy dla rozwoju dziedzin wspieranych statutowo przez PTLiFN,
  3. merytoryczny wkład w pracę kandydatów do nagrody, w przypadku prac wieloautorskich,
  4. rangę wydawnictwa, w którym praca została wydana,
  5. zasięg publikacji (lokalny, krajowy, międzynarodowy).
 8. W trzecim etapie Kapituła Nagrody, na podstawie przesłanych dokumentów i ocen recenzentów, podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody lub odstępuje od jej przyznania.
 9. Kapituła może przyznać dodatkowe wyróżnienia. Laureaci wyróżnień otrzymują dyplomy.
 10. Informacja o przyznaniu nagrody zostaje opublikowana na stronie internetowej PTLiFN.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia roku ogłoszenia konkursu.

§ 4. KAPITUŁA NAGRODY

 1. Kapitułę Nagrody powołuje Prezes PTLiFN w porozumieniu z Zarządem na okres kadencji Zarządu.
 2. Przewodniczący Kapituły wyznaczany jest przez członków Kapituły.
 3. Skład Kapituły Nagrody podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej PTLiFN nie później niż w dniu ogłoszenia konkursu.
 4. Członkostwo w Kapitule ustaje w przypadku rezygnacji złożonej przez członka Kapituły, odwołania go przez Prezesa PTLiFN z powodu naruszenia ogólnych zasad etyki w postępowaniu konkursowym lub konfliktu interesów, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pkt. 4, Prezes PTLiFN niezwłocznie powołuje nowego członka w miejsce ustępującego członka. Informacja o powołaniu podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej PTLiFN.
 6. Przewodniczący Kapituły powołuje sekretarza Kapituły, do którego obowiązków należy obsługa organizacyjno-administracyjna prac Kapituły, w tym formalna ocena wniosków zgłoszonych do konkursu, powiadamianie członków Kapituły o terminach i porządku obrad oraz protokołowanie obrad Kapituły. Sekretarzowi Kapituły nie przysługuje prawo głosu.
 7. Kapituła podejmuje swoje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego i co najmniej trzech członków Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5. NAGRODA KONKURSOWA

 1. Nagrodę stanowią: dyplom (lub medal) oraz nagroda pieniężna, której wysokość każdorazowo ustala Prezes Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki
 2. Wręczenie nagrody ma charakter uroczysty i odbywa się podczas specjalnej sesji naukowej PTLiFN.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydujący głos przysługuje Przewodniczącemu Kapituły Nagrody.
 2. Dokumentację i ewidencję nagrodzonych prac prowadzi Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 4. Wszelkie zmiany regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim został on uchwalony.

 


Regulamin Konkursu w wersji pdf.

Wniosek o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza w wersji  doc.