Statut PTLiFN

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki nawiązuje do tradycji Szkoły Lwowsko – Warszawskiej, jej perspektyw teoretycznych, dorobku naukowego, rygorów poznawczych oraz wzorców rzetelności działania.

I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki (dalej nazywane „Towarzystwem”).

§ 2. Towarzystwo jest stowarzyszeniem naukowym posiadającym osobowość prawną.

§ 3. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

§ 5. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej.

§ 6. Towarzystwo może tworzyć jednostki organizacyjne, które mogą mieć osobowość prawną.

II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7. Celem Towarzystwa jest popieranie badań naukowych, popularyzacji i dydaktyki w następujących dziedzinach:

(a) logika,
(b) zastosowania logiki, a w szczególności jej zastosowania w
• podstawach matematyki,
• informatyce,
• lingwistyce,
(c) filozofii nauki.

§ 8. Sposoby realizacji celów:

(a) Organizowanie imprez naukowych i popularyzatorskich.
(b) Zbieranie i rozpowszechnianie informacji o działalności naukowej w zakresie wskazanym w § 7.
(c) Działalność wydawnicza i biblioteczna.
(d) Działalność dydaktyczna.
(e) Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami.
(f) Organizowanie pomocy materialnej w środowisku.
(g) Reprezentowanie interesów środowiska.

III. Członkowie

§ 9. Członkiem zwyczajnym może być każdy, kto rozwija, upowszechnia lub wykorzystuje w swej pracy logikę lub filozofię nauki, niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania.

§ 10. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się do wspierania działalności Towarzystwa.

§ 11. Osoba szczególnie zasłużona dla logiki, filozofii nauki lub Towarzystwa może zostać członkiem honorowym na mocy uchwały Zgromadzenia Członków Towarzystwa, podjętej na wniosek Rady Towarzystwa.

§ 12. Członkowie zwyczajni i honorowi mają czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 13. Członkowie mają prawo do występowania z wnioskami do wszystkich władz Towarzystwa.

§ 14. Członkowie są systematycznie informowani przez Zarząd o działalności Towarzystwa i uchwałach jego władz.

§ 15. Członkowie zwyczajni mają obowiązek czynnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa.

§ 16. Członkowie płacą składkę roczną w wysokości ustalonej przez Zarząd Towarzystwa dla poszczególnych kategorii członków, przy czym członek ma prawo opłacać składkę w większej wysokości. Z obowiązku płacenia składek zwolnienie są członkowie honorowi, chyba, że sami postanowią inaczej.

§ 17. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających, o skreśleniu z tej listy oraz o wykluczeniu z Towarzystwa podejmuje Zarząd. Od uchwały tej przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w § 35 p. h).

(a) Uprawnienia do przyjmowania członków Zarząd może przekazać Zarządom poszczególnych Oddziałów lub Sekcji uchwałą.
(b) Uchwałę o skreśleniu z listy członków można podjąć wobec członka, który przez dłuższy czas (przynajmniej dwa lata) uchyla się od wypełniania obowiązków członka. Uchwałę o skreśleniu z listy członków należy podjąć na jego własny wniosek lub w wypadku jego śmierci.
(c) Uchwałę o wykluczeniu z Towarzystwa można podjąć wobec członka działającego na szkodę Towarzystwa.

IV. Władze Towarzystwa

§ 18. Władzami Towarzystwa są:

(a) Walne Zgromadzenia Członków Towarzystwa zwane dalej Zgromadzeniem.
(b) Rada Towarzystwa zwana dalej Radą.
(c) Zarząd Towarzystwa zwany dalej Zarządem.
(d) Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją.

§ 19. W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Towarzystwa.

§ 20. Do kompetencji Zgromadzenia należą:

(a) Uchwalanie statutu i jego zmian.
(b) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
(c) Zatwierdzanie zasad i kierunków działania Towarzystwa uchwalonych przez Radę.
(d) Nadawanie honorowego członkostwa.
(e) Zatwierdzenie przynależności do organizacji międzynarodowych.
(f) Rozpatrywanie uchwał Rady zawieszonych przez Komisję.
(g) Rozpatrywanie sporów, w których jedną ze stron jest Rada.
(h) Podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach.

§ 21. Uchwały Zgromadzenia, w tym uchwały dotyczące zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie pod warunkiem obecności przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych na zebraniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 35 p. h).

§ 22. Gdy liczba członków zwyczajnych Towarzystwa przekroczy 200 oraz powstaną Oddziały lub Sekcje, Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zastąpieniu Zgromadzenia przez Zjazd Delegatów.

(a) Uchwałą musi określać zasady wyznaczania liczby delegatów poszczególnych Oddziałów i Sekcji.
(b) Przy wyborze delegatów stosuje się odpowiednio przepisy § 24 z tym, że wybory delegatów odbywają się w Oddziałach i Sekcjach. Kadencja delegata trwa trzy lata od daty wyboru. W razie wygaśnięcia mandatu delegata mandat pozostaje nie obsadzony do najbliższych wyborów.
(c) Zjazd Delegatów ma te same uprawnienia co Zgromadzenie.

§ 23. Zgromadzenie zwołuje i organizuje Zarząd z inicjatywy własnej, Rady, Komisji lub dwudziestu członków Towarzystwa, którzy zawiążą Komitet Nadzwyczajny.

(a) Zgromadzenie zostaje zwołane w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc, a jeśli inicjatywa nie pochodzi od Zarządu – nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wysłania zawiadomienia o Zgromadzeniu.
(b) Jeśli w przeciągu dwu tygodni od daty złożenia wniosku Zarząd nie ogłosi terminu Zgromadzenia, Zgromadzenie może zostać zwołane przez ciało, które złożyło wniosek. Organizacja Zgromadzenia ciąży wówczas na ciele, które złożyło wniosek.
(c) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Zjazdu Delegatów.

§ 24. Wybory Prezesa, członków Zarządu, Komisji i Rady przeprowadzane są według następującej procedury: wybór następuje zwykłą większością głosów bez zastrzeżeń co do liczby głosów oddanych. Wybory przeprowadza się kolejno na Prezesa, członków Zarządu, Komisji i Rady.

(a) O podziale funkcji w Zarządzie decyduje Zarząd.
(b) Przewodniczący Rady zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Rady. Wyborom przewodniczy wylosowany członek Rady. Rada ma prawo zmienić Przewodniczącego uchwałą. Przepisy tego punktu stosuje się odpowiednio do Komisji.
(c) W razie wygaśnięcia mandatu Prezesa Rada zwołuje Zgromadzenie w trybie § 23 p. b), na którym przeprowadza się wybory Prezesa. W razie wygaśnięcia mandatu pozostałych członków wszystkich władz wybieralnych uzupełnia się skład władz w drodze kooptacji do 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
(d) Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.

§ 25. W skład Rady wchodzą:

(a) do dwunastu członków wybranych przez Zgromadzenie,
(b) prezesi Zarządów Oddziałów i Sekcji.

§ 26. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy przynajmniej raz w roku. Poza tym Przewodniczący zwołuje Radę na wniosek Zarządu, Komisji lub 1/3 członków Rady. W takim przypadku posiedzenie musi być zwołane nie później niż cztery tygodnie od wpłynięcia wniosku. W razie niezwołania posiedzenia Rady w terminie, Radę może zwołać ciało, które złożyło wniosek.

§ 27. W posiedzeniach Rady oprócz jej członków biorą udział z głosem doradczym członkowie Zarządu i Komisji oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 28. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wylosowany członek Rady pochodzący z wyboru. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przynajmniej połowy członków pochodzących z wyboru. W razie równego rozkładu decyduje głos Przewodniczącego.

§ 29. Do kompetencji Rady należy:

(a) Ustalanie zasad i kierunków działania Towarzystwa.
(b) Interpretacja statutu Towarzystwa.
(c) Powoływanie i odwoływanie komisji i komitetów stałych i doraźnych do realizacji poszczególnych zadań. Uchwała o powołaniu komisji lub komitetu musi zawierać regulamin jego działalności.
(d) Uchwalanie rocznego preliminarza.
(e) Określenie wysokości składek.
(f) Przyjmowanie sprawozdania Zarządu zaopiniowanego przez Komisję.
(g) Uchwalanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji.
(h) Rozpatrywanie uchwał Zarządu zawieszonych przez Komisję.
(i) Rozpatrywanie sporów wynikłych w Towarzystwie, chyba, że stroną jest Rada.
(j) Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Sekcji.
(k) Podejmowanie uchwał o przynależności do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
(l) Stawianie wniosku o nadanie członkostwa honorowego.

§ 30.

1. W skład Zarządu wchodzi nie więcej niż osiem osób, w tym: Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i Członkowie (wszyscy z wyboru) i Poprzedni Prezes – z urzędu.
2. Wybory przeprowadza się osobno na Prezesa i osobno na pozostałych członków Zarządu: Wiceprezesa (Wiceprezesów), Sekretarza i Skarbnika Zarząd wybiera spośród siebie. Zarząd też w drodze uchwały decyduje o szczegółowych kompetencjach tych osób.
3. Nie można pełnić funkcji Prezesa przez trzy kadencje z rzędu.

§ 31. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, w razie jego nieobecności Wiceprezes, a w razie jego nieobecności wylosowany członek Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej trzech członków Zarządu. W razie różnego rozkładu głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 32. Do kompetencji Zarządu należy:

(a) Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
(b) Podejmowanie uchwały o przyjęciu w poczet Towarzystwa oraz skreśleniu z listy członków Towarzystwa.
(c) Zarządzanie majątkiem i finansami Towarzystwa.
(d) Sporządzanie rocznych preliminarzy.
(e) Sporządzanie rocznych sprawozdań Zarządu.
(f) Wydawanie biuletynu Towarzystwa.
(g) Zapewnianie obsługi administracyjnej Rady i Komisji.

§ 33. Komisja składa się z trzech członków.

§ 34. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 35. Do kompetencji Komisji należy:

(a) Kontrola działalności Władz Towarzystwa oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa.
(b) Kontrola preliminarza budżetowego, bilansu i sprawozdania Zarządu i stawianie na posiedzeniu Rady i Zgromadzenia wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
(c) Zawieszanie niezgodnych ze statutem uchwał Zgromadzenia i przekazywanie ich do ponownego rozpatrzenia Zgromadzeniu.
(d) Zawieszanie niezgodnych ze statutem lub uchwałami Zgromadzenia uchwał Rady i przekazywanie ich do rozpatrzenia Zgromadzeniu.
(e) Zawieszanie niezgodnych ze statutem, uchwałami Zgromadzenia lub Rady uchwał Zarządu lub innych organów Towarzystwa i przekazywanie ich do rozpatrzenia Radzie.
(f) Wszystkie uchwały o których mowa w punktach c-e muszą być dostarczone członkom Komisji w terminie dwu tygodni od ich podjęcia.
(g) Każdy członek niezadowolony z uchwały Zarządu może w ciągu dwu tygodni od dnia ogłoszenia lub doręczenia uchwały odwołać się od niej do Komisji. Jeśli Komisja uzna ją za niezgodną ze statutem, innymi uchwałami Władz Towarzystwa lun interesem Towarzystwa, może ją zawiesić i przekazać do rozpatrzenia Radzie.
W przypadku uchwały w sprawie wpisania na listę członków prawo odwołania przysługuje każdemu z członków działających w imieniu kandydata.
(h) Uchwały, o których mowa w punkcie c), muszą zostać potwierdzone uchwałą przyjętą większością 2/3 głosów, pozostałe uchwały, o których mowa w punktach d-e i g potwierdza lub uchyla odpowiedni organ uchwałą podjętą w zwykłym trybie, w przeciwnym wypadku oprotestowane uchwały ulegają uchyleniu.

§ 36. Rada, Zarząd i Komisja muszą być rozłączne. Zgoda na kandydowanie do jednego ciała oznacza w razie wyboru rezygnację z dotychczas posiadanego mandatu.

V. Oddziały i sekcje

§ 37. Rada uchwałą może utworzyć Oddziały na wniosek przynajmniej 15 członków, lub Sekcje na wniosek przynajmniej 10 członków.

(a) Uchwała o utworzeniu Oddziału lub Sekcji musi zawierać regulamin.
(b) Regulamin Oddziału określa jego zasięg terytorialny.
(c) Regulamin Sekcji określa jej zasięg tematyczny,
(d) Można być jednocześnie członkiem kilku sekcji, lecz tylko jednego Oddziału.

§ 38. Władzami Oddziału są Zgromadzenie Oddziału, Rada Oddziału, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału.

(a) Regulamin, o którym mowa w § 37, może nie powoływać niektórych z tych ciał. W takim przypadku kompetencje tego ciała przejmuje odpowiednie ciało spośród władz Towarzystwa, z tym, że: Regulamin może stanowić, że kompetencje Rady Oddziału przejmuje Zgromadzenie Oddziału. Regulamin może ponadto zmniejszać liczbę członków Rady Oddziału lub Zarządu Oddziału.
(b) Przepisy § 19, §§ 23-28, §§ 30-31, § 33 i § 34 stosuje się odpowiednio.
(c) Uchwały Zgromadzenia Oddziału zapadają zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych.

§ 39. Do kompetencji Zgromadzenia Oddziału należą:

(a) Wybór delegatów na Zjazd Zgromadzenia, gdy Zgromadzenie zostanie zastąpione przez Zjazd Delegatów.
(b) Rozpatrywanie uchwał Rady Oddziału zawieszonych przez Komisję Rewizyjną Oddziału.
(c) Rozpatrywanie sporów, w których jedną ze stron jest Rada Oddziału.
(d) Podejmowanie uchwał winnych ważnych sprawach.

§ 40. Do kompetencji Rady Oddziału należy:

(a) Ustalanie zasad i kierunków działania Oddziału.
(b) Powoływanie i odwoływanie komisji i komitetów stałych i doraźnych do realizacji poszczególnych zadań. Uchwała o powołaniu komisji lub komitetu musi zawierać regulamin jego działalności.
(c) Uchwalanie rocznego preliminarza.
(d) Przyjmowanie sprawozdania Zarządu Oddziału zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną Oddziału.
(e) Uchwalanie absolutorium dla Zarządu Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
(f) Rozpatrywanie uchwał Zarządu Oddziału zawieszonych przez Komisję Rewizyjną Oddziału.

§ 41. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

(a) Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
(b) Zarządzanie majątkiem i finansami Oddziału.
(c) Sporządzanie rocznych preliminarzy.
(d) Sporządzanie rocznych sprawozdań Zarządu Oddziału.
(e) Zapewnianie obsługi administracyjnej Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

(a) Kontrola działalności Władz Oddziału oraz innych jednostek organizacyjnych Oddziału.
(b) Kontrola preliminarza budżetowego, bilansu i sprawozdania Zarządu Oddziału i stawianie na posiedzeniu Rady Oddziału i Zgromadzenia Oddziału wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału.
(c) Zawieszanie niezgodnych ze statutem lub uchwałami Władz Towarzystwa uchwał Zgromadzenia Oddziału i przekazywanie ich do ponownego rozpatrzenia Radzie.
(d) Zawieszanie niezgodnych ze statutem, uchwałami Towarzystwa lub uchwałami Zgromadzenia Oddziału uchwał Rady Oddziału i przekazywanie ich do rozpatrzenia Zgromadzeniu Oddziału.
(e) Zawieszanie niezgodnych ze statutem, uchwałami Towarzystwa, uchwałami Zgromadzenia Oddziału lub Rady Oddziału uchwał Zarządu Oddziału lun innych organów Oddziału i przekazywanie ich do rozpatrzenia Radzie Oddziału.
(f) Uchwały zawieszone przez Komisję Rewizyjną Oddziału są rozstrzygane w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów przez odpowiednie ciało.

§ 43. Rada Oddziału, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału muszą być rozłączne między sobą i Władzami Towarzystwa, z tym, że Prezesi Oddziałów wchodzą w skład Rady. Zgoda na kandydowanie do innego ciała oznacza w razie wyboru rezygnację z dotychczas posiadanego mandatu.

§ 44. Jeśli Oddział ma mieć upoważnienie do działalności gospodarczej lub dysponowania majątkiem i finansami, regulamin musi zawierać odpowiednie upoważnienia. Regulamin określa zakres tych upoważnień.

§ 45. Przepisy §§ 36-44 stosują się odpowiednio do Sekcji.

VI. Przynależność do organizacji krajowych i zagranicznych

§ 46. Towarzystwo może być członkiem stowarzyszeń krajowych, międzynarodowych i zagranicznych z zachowaniem przepisów prawa.

§ 47. Uchwałę o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez Radę.
§ 48. Towarzystwo jest reprezentowane w stowarzyszeniu przez członka zwyczajnego lub honorowego wyznaczonego przez Zarząd.

VII. Majątek Towarzystwa

§ 49. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa. Majątek Towarzystwa pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, dochodów z własnej działalności oraz działalności gospodarczej.

§ 50. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 51. Majątkiem i funduszami dysponuje Zarząd lub Zarządy Oddziałów i Sekcji w granicach upoważnień nadanych w odpowiednich regulaminach lub przez Zarząd.

§ 52. Podstawą dysponowania funduszami jest preliminarz budżetowy. Dyspozycje majątkiem znacznej wartości podlegają zatwierdzeniu przez Radę. Pojęcie majątku znacznej wartości określa Rada uchwałą.

(a) Oświadczenia woli w sprawach finansowych i majątkowych podpisują w imieniu Towarzystwa łącznie Prezes, lub na mocy upoważnienia Prezesa i w jego zastępstwie członek Zarządu, i Skarbnik, lub na podstawie jego upoważnienia i w jego zastępstwie członek Zarządu.
(b) Inne pisma dotyczące czynności prawnych podpisuje łącznie dwu członków Zarządu. Rada może upoważnić komitet, o którym mowa w § 29 p. c) do podejmowania zobowiązań prawnych, o ile nie narusza to postanowień statutu. Upoważnienie to musi być zatwierdzone w regulaminie komitetu.
(c) Przepisy niniejszego działu stosują się odpowiednio do Oddziałów i Sekcji.

VIII. Przepisy przejściowe

§ 53. Pierwsze wybory Rady, Prezesa, Zarządu i Komisji przeprowadza Zarząd Tymczasowy. Przeprowadza się wówczas również wybory Poprzedniego Prezesa. Wybory te przeprowadza się w trybie ustalonym w § 24.

Statut PTLiFN 2019